Polityka prywatności

SPIS ZAGADNIEŃ:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH
 3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
 4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
 5. PAŃSTWA PRAWA
 6. BEZPIECZEŃSTWO
 7. COOKIES
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzacie nam Państwo swoje informacje, które przetwarzamy w konkretnych celach, ale zawsze z troską o ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są dla Państwa bardzo ważne. Zależy Nam, abyście Państwo zapoznali się z tym dokumentem i o to Państwa prosimy.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Państwa, a jedynie informacją, w jakim zakresie i celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

 

2. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie sterilon.pl jest LENA LIGHTING S. A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska, dalej zwana Administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019.0.1781).

Macie Państwo prawo skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 532 518 390 oraz poprzez adres e-mail sklep@sterilon.pl

Chronimy Państwa dane osobowe, dlatego wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym macie Państwo prawo się skontaktować e-mailowo iod@lenalighting.pl w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez LENA LIGHTING S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska.

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019.0.1781).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora danych wynikają z działań podejmowanych przez Nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać Nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.

Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. W tym celu
  na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Państwa preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań;
 • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępniony formularz kontaktowy oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy) w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, jeśli chcecie Państwo podzielić się z nami opinią o naszych produktach czy usługach, nie wymagamy, abyście podawali nam Państwo swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie imię oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Państwa życzeniem.

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):

 • imię i nazwisko
 • adres IP użytkownika
 • adres e-mail
 • numer telefonu kontaktowego

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

W Naszym imieniu stroną sterilon.pl zarządza wyznaczony administrator systemu informatycznego. Określony administrator świadczący pomoc techniczną ma dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę www (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, organizacjom ani osobom poza LENA LIGHTING S.A., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności - użytkownik wyraził na taką czynność zgodę.

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza LENA LIGHTING S.A., jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza LENA LIGHTING S.A., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych, użytkowników strony sterilon.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność realizacji ustawowych zadań przez LENA LIGHTING S.A.W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Państwa żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania, np. jeśli nie podacie Państwo Nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na przysłane zapytanie,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu, w procesie realizacji czynności,
 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora danych, które wyrażone są poprzez: 
 • zarządzanie stroną www,
 • dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni.

 

5. PAŃSTWA PRAWA

Warto byście Państwo wiedzieli, jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Macie Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze danych prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawa do bycia zapomnianym.
 • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to możecie Państwo zrealizować osobiście w LENA LIGHTING S.A. lub kontaktując się poprzez formularz kontaktowy.
 • Macie Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w LENA LIGHTING S.A. Informujemy, że zaktualizowanie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora danych w określonym celu.
 • Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Prawo
  to można zrealizować osobiście w LENA LIGHTING S.A. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora danych zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora danych do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych regulującego działania Administratora danych w przetwarzaniu danych osobowych.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu LENA LIGHTING S.A.

W szczególności:

 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby;
 • stosujemy szyfrowanie SSL.

 

7. COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę należącą do LENA LIGHTING S.A. (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www).

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się
z nimi.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl