Regulamin

Obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Lena Lighting S.A., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Numer NIP: 786-16-16-166, REGON: 634635800 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) (dalej: Sklep internetowy lub Sprzedawca), telefon 532 518 390, email: sklep@sterilon.pl.

1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów (lamp dezynfekcyjnych UV-C) pod adresem https://sterilon.pl

2. KUPUJĄCY
2.1 Kupującym może być osoba fizyczna lub osoba prawna (dalej: Kupujący lub Klient).
2.2 Jeżeli w niniejszym regulaminie mowa o konsumencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. PRODUKTY
Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć taki towar bez wad. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

4. CENY
Wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w dniu składania zamówienia. Koszt dostawy podany jest na stronie www przy składaniu zamówienia.

5. FAKTURY
5.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT.

5.2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 931) Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Klienta jako nowego użytkownika na stronie sterilon.pl.

6. ZAMÓWIENIA
6.1. Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą sklepu internetowego, który wymaga przejścia następujących etapów:

1. skompletowanie zamówienia w Koszyku, z podaniem ilości w sztukach,
2. dokonanie wyboru sposobu dostawy i formy płatności oraz związanych z tym kosztów,
3. uzupełnienie danych niezbędnych do wykonania dostawy,
4. sprawdzenie poprawności danych w formularzu zamówienia, z możliwością ich zmiany,
5. zatwierdzenie i przesłanie zamówienia.


b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: sklep@sterilon.pl.
Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów (a w przypadku przedsiębiorców także numer NIP), a także potwierdzenie, że Klient akceptuje niniejszy Regulamin,

c) telefonicznie pod numerem sklepu internetowego: 532 518 390, podając wszelkie dane, które będą wymagane do realizacji zamówienia.

6.2 Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów ze Sprzedawcą, a w przypadku Konsumenta jest to oferta zawarcia umowy na odległość.

6.3. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

7. POTWIERDZENIE
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru. W chwili dostarczenia towaru Sprzedawca doręcza także pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.

8. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

10. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 7 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 10:30 danego dnia). W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie termin ten jest obustronnie ustalany przez Klienta i Sprzedawcę.

11. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki). Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca.

12. PŁATNOŚCI
Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. Wybierając formę płatności szybki przelew, oraz realizację wysyłkową (kurier), realizacja zamówienia może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
13.1 Klient dokonujący zakupu jako konsument (zgodnie z definicją ujętą w punkcie 2.2 regulaminu), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie (również w formie elektronicznej) do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

13.2 Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

13.3 W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13.4 Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. W szczególności Klient powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy na adres: Lena Lighting S.A., ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.5 Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów:

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o zawarciu umowy na odległość;
14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

14. ZWROT CENY
Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru zwróconego przez Klienta. Klient ponosi jedynie koszt zwrotu przesyłki do siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE (PROCEDURA REKLAMACYJNA)
15.1 Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji oznaczone są dokumencie Ogólne Warunki Gwarancji.

15.2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, prosimy o jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

15.3. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę -.

15.4 Jeśli Kupujący jest konsumentem:
1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie określonej w punkcie 15.4 b). Zgodnie z tą ustawą, w takich przypadkach nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;


3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 1-2, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od ww. wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ww. ustawy o prawach konsumenta.
 
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 
6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 
7. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 
8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 
9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 
10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 
11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 
12. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 
13. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 
14. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 
15. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 
16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 
17. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 
18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 
19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 
20. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 
21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
22. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e.
 
23. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
24. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e.

15.5 W przypadku stwierdzenia, że rzecz sprzedana ma wadę, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres:

Lena Lighting S.A.

Dział Reklamacji

ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska

15.6. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku, gdy stroną kupującą nie jest konsument w rozumieniu punktu 2.2, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). Obowiązuje wówczas gwarancja, zgodnie z treścią dokumentu Ogólne Warunki Gwarancji.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
16.1 Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz wystawienia faktury lub rachunku.
16.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, administratorem danych osobowych jest LENA LIGHTING S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielko-polska, zwana dalej Administratorem.
1) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:
a) w celach marketingowych oraz oferowania usług - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podsta-wie dobrowolnie udzielonej zgody;
b) kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych
z realizacją umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
c) wykonania umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 6 lat - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwa-rzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeże-li tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przy-padku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);
f) archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania da-nych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku in-teresem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów zwią-zanych
z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).
2. LENA LIGHTING S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować, w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych (e-mail: iod@lenalighting.pl).
3. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wywiązania się Strony z postanowień Umowy i kontaktu z klientem.
4. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RO-DO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
5. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w do-chodzeniu należnych roszczeń.
8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie w związku z zawarciem umowy. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.

16.3 Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta.
16.4 W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
16.5. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze sklepem internetowym i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
16.6 Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, dostosowywanie Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Sklepu internetowego), badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego.
16.7 Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego.
16.8 Klient korzystający ze Sklepu internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu internetowego będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może to spowodować niepoprawne wyświetlanie stron Sklepu internetowego.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
17.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 287).

18. REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące działalności sklepu internetowego należy zgłaszać na adres Sprzedawcy podany w nagłówku niniejszego regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres sklep@sterilon.pl
Sprzedawca informuje, iż zgodnie z przepisami Wspólnot Europejskich, jeśli Klientem jest konsument, możliwe jest również rozstrzyganie sporu w zakresie towaru nabywanego w Sklepie internetowym poprzez skorzystanie z serwisu internetowego (platformy ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z ww. sposobu rozwiązywania sporów jest dobrowolne.


załącznik:
1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:
LENA LIGHTING S.A.
ul Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp.
email: sklep@sterilon.pl
tel. nr 532 518 390

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ................................

Numer zamówienia: ....................................................................................................................
Numer faktury: ....................................................................................................................
Data zawarcia umowy: ................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta: .......................................................................................................
Adres konsumenta: ......................................................................................................................
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr .........................................................Data ..................................

……………………………………………….
Podpis

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl